pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Opis nadležnosti i ovlašćenja

 
Odeljenje za privredu i društvene delatnosti
•    vrši poslove koji se odnose na oblast opšte privredne problematike,
•    praćenje propisa iz oblasti privatnog preduzetništva i davanje informacija,
•    izdavanje potvrde i uverenja ranije registrovanim privatnim preduzetnicima,
•    određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom.
•    Prati stanje i predlaže mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području,
•    sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na svom području u skladu sa aktima grada,
•    stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima,
•    stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa.
•    Radi nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine i izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.
•    U okviru Odeljenja za privredu i društvene delatnosti obavljaju se poslovi marketinga poslovnih potencijala gradske opštine Barajevo,
•    privlačenje novih domaćih i stranih investitora i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti,
•    uspostavljanje kontakata i direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici,
•    podrška procesu strateškog planiranja,
•    podsticaj finansiranja, priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj,
•    pružanje saveta, održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim institucijama odgovornim za ekonomski razvoj,
•    pisanje predloga projekata za potrebe Uprave gradske opštine,
•    pomoć pri pisanju predloga projekata javnim preduzećima i investitorima,
•    praćenje realizacije projekata,
•    stvaranje monitoring sistema u cilju kvalitetnijeg praćenja konkursa na sajtovima,
•    traženje partnera za sprovođenje projekata definisanih u Strategiji,
•    organizovanje lokalnih aktera koji su zainteresovani za realizaciju projekata definisanih u strategiji, (MSPP, NVO, udruženja, poljoprivrednici),
•    komuniciranje sa donatorima i korisnicima,
•    informisanje, izrada i pomoć u izradi predloga projekata,
•    poslove administratora GIS sistema
•    poslovi SLAP koordinatora 
•    Kancelarija za mlade koja obavlja poslove koji se odnose na podsticanje mladih da se organizuju, udružuju i učestvuju u društvenim tokovima,
•    poslovi zaštite interesa mladih i pomoć u ostvarenju njihovih interesa,
•    saradnje sa omladinskim udruženjima u njihovom radu,
•    podsticanju i ostvarivanju saradnje, koja se odnosi na omladinu i ulogu mladih na teritoriji gradske opštine Barajevo.
•    U oblasti omladinske politike sprovodi nacionalnu strategiju za mlade i akcioni plan politike za mlade grada,
•    utvrđuje akcioni plan politike za mlade na području opštine koji je usklađen sa akcionim planom za sprovođenje strategije za mlade grada .
•    prati stanje i stara se o opremanju i održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola,
•    prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno ne pohađa pripremni predškolski program, u skladu sa zakonom,
•    organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovnih škola na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole,
•    organizuje prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenosti mesta stanovanja od škole,
•    organizuje prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja,
•    u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom.
•    Podstiče razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma na svom području,
•    obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu.
•    Prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području gradske opštine,
•    učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od opštinskog značaja,
•    obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području.
•    Izrađuje nacrt programa razvoja sporta na nivou opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada,
•    predlaže mere za održavanje sportskih objekata na području opštine,
•    obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja od opštinskog značaja.
•    Vrši poslove na utvrđivanju statusa izbeglica,
•    vrši upravne - pravne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim vojnim i mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine, zaštitu civilnih invalida rata i dopunsko materijalno obezbeđenje boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica,
•    vrši poslove zaštite i unapređenja rodne ravnopravnosti,
•    pomoći u ostvarivanju i unapređenju položaja žena u svim segmentima života.
•    Pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima
•    podstiče aktivnosti i pruža pomoć udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području.
•    Vrši organizacione i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na rad informacionog centra i opštinskog pozivnog centra i to: komunikaciju sa građanima u vezi sa radom organa opštine, pružanja usluga javnih preduzeća,evidentiranje komunalnih problema, u cilju unapređenja odnosa prema građanima,
•    radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine i izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama opštine.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati