pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Opis nadležnosti i ovlašćenja

 
Odeljenje za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na unapređenje organizacije rada i modernizacije Uprave Gradske opštine, pripremu i izradu normativnih akata i analitičkih materijala iz delokruga Uprave Gradske opštine, praćenje zakonitosti i efikasnosti rada Uprave Gradske opštine u ostvarivanju prava i obaveza građana i izveštavanja nadležnih organa, izdavanje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica, poslove pisarnice - prijemne kancelarije, raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama, poslove arhive i ekspedicije, overe potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje i registracije radnih knjižica i ugovora o radu, rad na automatskoj obradi podataka za potrebe Uprave Gradske opštine u celini, vođenje biračkih spiskova građana i posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina, stručne poslove u postupku izbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina, obezbeđivanje opštih uslova za sprovođenje izbora i referenduma, obavljanje stručnih poslova vezanih za sprovođenje izbora i rad Opštinske izborne komisije; održavanje informacionog sistema, administriranje sistemskog i aplikativnog softvera; pružanje stručne pomoći korisnicima računarske opreme, razmeni podataka i saradnji u oblasti informatike i informacionog sistema sa drugim opštinama i institucijama, poslovi stručne koordinacije i saradnje, poslovi odbrane, stručne poslove popisa zaostavštine umrlih lica i sahranjivanje lica bez naslednika, popis stanovništva, poslove mesnih kancelarija, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine Gradske opštine , izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama Gradske opštine.


KURSNA LISTA

Datum: 22. Novembar 2017.
chfCHF 113.47
gbpGBP 144.68
usdUSD 111.65
eurEUR 123.34
Izvor: Hypo Group Alpe Adria
Baner_INF_cir.gif

Baner_SPORT_47051.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_Barajevski_glasnik.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

Baner_poljoprivreda.jpg

Baner_web_gis5.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati