pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

OBAVEŠTENjE O OGLAŠAVANjU I JAVNOM UVIDU U DOKUMENTA REGIONALNOG PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM

 

Obaveštenje o oglašavanju i javnom uvidu u dokumenta Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period 2019-2029 i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom

Učešće javnosti u razmatranju predloga Regionalnog plana i Strateške procene uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana, obezbeđuje se u okviru uvida u trajanju od 30 dana od dana oglašavanja u jedinicama lokalne samouprave koje su u obuhvatu planskog područja.
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (SPU) jeste vrednovanje potencijalno značajnih uticaja planova i programa na životnu sredinu i određivanje mera prevencije, minimizacije, ublažavanja, remedijacije ili kompenzacije štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Primenom SPU u planiranju, otvara se prostor za sagledavanje nastalih promena u prostoru i uvažavanje potreba predmetne sredine. U okviru nje se sve, planom predviđene aktivnosti, kritički razmatraju sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.
Planiranje podrazumeva razvoj, a strategija održivog razvoja zahteva zaštitu životne sredine. U tom kontekstu, strateška procena uticaja predstavlja nezaobilazan instrument, koji je u funkciji realizacije ciljeva održivog razvoja. Strateška procena integriše socijalno–ekonomske i bio–fizičke segmente životne sredine, povezuje, analizira i procenjuje aktivnosti različitih interesnih sfera i usmerava politiku, plan ili program ka rešenjima koja su, pre svega od interesa za životnu sredinu.
Izrada Regionalnog plana upravljanje otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period 2019-2029, rezultat je čitavog niza aktivnosti, koje su pokrenute u cilju rešavanja pitanja postupanja sa komunalnim otpadom i uspostavljanja regionalnog koncepta upravljanja otpadom. Nosilac izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu je Saobraćajni institut CIP, Beograd i SET Šabac. Regionalni plan upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona, urađen je na osnovu Projektnog zadatka, koji je uradio Naručilac, Regionalni centar za upravljanje otpadom "EKO TAMNAVA" doo, broj 7 od 09.01.2019. godine, koje je odobrilo Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije.
Izrada Regionalnog plana upravljanje otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period 2019-2029, predstavlja nadogradnju ''Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 opština Kolubarskog regiona'' iz 2010. godine.
U okviru izrade strateške procene uticaja, ažurirana su pitanja i problemi vezani za životnu sredinu. Izrada Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu je rađena u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. glasnik RS'' br. 135/04 i 88/10), Odluke o izradi Strateške procene uticaja revidovanog Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona na životnu sredinu (Mišljenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na br. 350-02-141/16-16 od 19.12.2016. godine) i Projektnog zadatka.

Dokumenta:
1. Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona, za period 2019 – 2029 (*Objavljeno u Službenom glasniku br. 081/2019 od 15.11.2019. god.)
2. Mišljenje Ministarstva zaštite životne sredine na Odluku o izradi Strateške procene uticaja Regionalnog plana na životnu sredinu
3. NACRT: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period 2019 – 2029

Sva navedena dokumenta su vam dostupna za preuzimanje sa linka službenog sajta REC "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub: http://www.ekotamnava.rs/?p=363

Molimo zainteresovanu javnost sa područja Gradske opštine Barajevo da komentare, pitanja, eventualne primedbe i predloge korekcija na predložena planska rešenja dostave kancelariji br. 40 Gradske opštine Barajevo ili na e-mail: privreda.barajevo@gmail.com .

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

Baner_KI2.jpg

baner_jrasveta2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati