pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE, STAMBENE I POSLOVE POLjOPRIVREDE

 
Odeljenje za imovinsko-pravne, stambene i poslove poljoprivrede u skladu sa zakonom, propisima Grada Beograda, propisima Gradske opštine Barajevo i pojedinačnim aktima nadležnih organa sprovodi upravni postupak i rešava, sprovodi upravno izvršenje, obavlja stručne i administrativne poslove, vodi evidencije, pokreće inicijative za donošenje opštih i pojedinačnih akata radi ostvarivanja ciljeva i zadataka opštine, priprema nacrte ili učestvuje u pripremi nacrta opštih i pojedinačnih akata koje donose Skupština, Opštinsko veće i predsednik Gradske opštine Barajevo, izdaje uverenja, priprema i daje izveštaje, obaveštenja i informacije, obavlja i druge poslove u:
- imovinsko-pravnoj oblasti kao što su poslovi koji se odnose na pribavljanje i otuđenje nepokretnosti radi sticanja ili prestanka javne svojine Grada Beograda (sticanja ili prestanka prava korišćenja oštine) a na osnovu ovlašćenja, odnosno nakon pribavljanja saglasnosti nadležnih organa grada, poslovi uređeni propisima o eksproprijaciji (eksproprijacija, poništaj pravnosnažnih rešenja o eksproprijaciji, administrativni prenos, pravo službenosti), poslovi na osnovu propisa kojima je uređena javna svojina (vođenje evidencija o nepokretnostima čiji je korisnik GO Barajevo - građevinsko zemljište, zgrade, nekategorisani putevi i dr.), poslovi prema propisima kojima se uređuju svojinsko-pravni odnosi, promet nepokretnosti i upis prava u evidencije o pravima na nepokretnostima, poslovi u vezi sa propisima o vraćanju oduzetog zemljišta po osnovu PZF-a i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda i drugim propisima o vraćanju oduzete imovine (stručni i administrativni poslovi za potrebe Komisije za vraćanje oduzetog zemljišta opštine Barajevo, dostavljanje podatka na zahtev Agencije za restituciju i dr.) i drugi poslovi u imovinsko-pravnoj oblasti,
- stambenoj oblasti i oblasti održavanja zgrada kao što su poslovi u oblasti održivog razvoja stanovanja, upravljanja zgradama, korišćenja i održavanja zgrada, postupak iseljenja (iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija stambenih i stambeno poslovnih zgrada) i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije (registar stambenih zajednica) i drugi poslovi uređeni propisima iz te oblasti,
- oblasti poljoprivrede kao što su poslovi zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine, pomoći poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa ostvarivanjem prava na subvencije i podsticaje, praćenje i evidentiranje promena, predlaganje mera i priprema projekata i manifestacija koji su od značaja za razvoj poljoprivrede na području opštine i drugi poslovi uređeni propisima iz te oblasti,
- oblasti civilne zaštite, smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i otklanjanju posledica katastrofa, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija kao što su poslovi u vezi sa organizacijom i funkcionisanjem civilne zaštite na teritoriji opštine, stručni i administrativni poslovi za potrebe Štaba za vanredne situacije oštine, poslovi u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa, plana smanjenja rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, poslovi u vezi sa otklanjanjem posledica katastrofa, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija uključujući i utvrđivanje prava na državnu pomoć i drugi poslovi uređeni propisima iz te oblasti,
- oblasti pravne pomoći kao što su poslovi radi utvrđivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, pružanje besplatne pravne pomoći, vođenje odgovarajućih evidencija i drugi poslovi uređeni propisima iz te oblasti, kao i poslovi savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati