pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

ODELjENjE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

 
Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove vrši poslove urbanizma koji se odnose na davanje mišljenja na prostorne i urbanističke planove koji donosi grad. Izrađuje nacrt odluke o izradi plana detaljne regulacije van obuhvata Generalnog urbanističkog plana za Beograd i vrši druge administrativno tehničke poslove u proceduri donošenja planova.
Izrađuje nacrt plana postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, tezge i drugi pokretni mobilijar), po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske uprave nadležnih za poslove urbanizma i saobraćaja, odnosno druge nadležne organizacije u skladu sa propisom Grada, donosi rešenja o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene u skladu sa propisima grada, opštine i Statutom Gradske opštine Barajevo, određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom. Izrađuje nacrte odluka iz oblasti građevinskih i komunalnih poslova, postupa u skladu sa Zakonom o ozakonjenju i izrađuje izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja i poslove koji se odnose na nazive ulica, trgova, zaselaka i drugih delo van naseljenih mesta na svom području, u skladu sa zakonom i propisima grada, radi nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine, izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.
U okviru Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove obrazuje se Odsek za sprovođenje objedinjene procedure koji sprovodi objedinjenu proceduru za izdavanje građevinskih dozvola i donošenja rešenja u prvom stepenu za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta za izgradnju objekata do 5.000 m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor. Sprovodi objedinjenu proceduru u postupku izdavanja rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na području opštine. Izdaje informaciju o lokaciji i lokacijske uslove za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa Statutom grada i ovim statutom, potvrđuje projekte parcelacije i preparcelacije za područje opštine za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 5.000 m2 bruto razvije negrađevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor. Obavlja poslove izdavanja odobrenja za izgradnju, izdaje potvrde o prijavi izvođenja radova za objekte za koje je doneto rešenje o odobrenoj izgradnji, prijave radova za izgradnju pomoćnih objekata, potvrde o usaglašenosti temelja izgrađenih u skladu sa glavnim projektom, potvrde o izgrađenosti objekta u konstruktivnom smislu. Izdaje upotrebne dozvole, rešenja o rušenju objekta i druge poslove poverene organu uprave Zakonom, odnosno Statutom grada vezane za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole i izvođenja drugih građevinskih radova. Obavlja poslove pribavljanja uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu.
Obavlja poslove donošenja rešenje o ozakonjenju objekata do 3.000 m2 bruto razvijene građevinske površine.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati